Board logo

标题: 批量发送邮件方法——QQ邮箱 [打印本页]

作者: Zoe    时间: 2016-12-15 17:24     标题: 批量发送邮件方法——QQ邮箱

批量发送邮件方法——QQ邮箱

1、进入邮箱后点击顶部的设置按钮

1.png
2016-12-15 17:23


2、点击二级目录“账户” 拉到中下部 开启前两项SMTP服务(得到一个授权码)

2.png
2016-12-15 17:23


3、SMTP服务器地址

3.png
2016-12-15 17:23


4、系统设置-邮件服务器

4.png
2016-12-15 17:23


图片附件: 1.png (2016-12-15 17:23, 21.96 KB) / 下载次数 144
http://bbs.ecpperp.com/attachment.php?aid=2190&k=1eca687e8d063f2bf0744387dee12671&t=1603808587&sid=5AScNg图片附件: 2.png (2016-12-15 17:23, 17.22 KB) / 下载次数 156
http://bbs.ecpperp.com/attachment.php?aid=2191&k=d61a2fee60c5fc52a20a530e888a31a9&t=1603808587&sid=5AScNg图片附件: 3.png (2016-12-15 17:23, 5.46 KB) / 下载次数 125
http://bbs.ecpperp.com/attachment.php?aid=2192&k=2b0be2909555cf5c246a3499b28305b8&t=1603808587&sid=5AScNg图片附件: 4.png (2016-12-15 17:23, 49.08 KB) / 下载次数 198
http://bbs.ecpperp.com/attachment.php?aid=2193&k=309ff816577872a114b4faa6b3f09177&t=1603808587&sid=5AScNg


欢迎光临 ECPP交流论坛 (http://bbs.ecpperp.com/) Powered by Discuz! 7.2